Dokumenty

Przed wizytą u notariusza – wykaz potrzebnych dokumentów

Wykaz potrzebnych dokumentów

Czynności wchodzące w skład usług notarialnych wymagają licznych danych i dokumentów, bez których notariusz nie jest w stanie nic zrobić. W przypadku zgłoszenia się do naszej kancelarii notarialnej, Notariusz Krzysztof Mazoń udzieli szczegółowych informacji dotyczących dokumentów i danych wymaganych przy konkretnej sprawie. Poniżej zamieszczamy orientacyjną listę dokumentów, jakich potrzebuje notariusz w najczęściej wykonywanych czynnościach.

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania)
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
 • wartość rynkowa lokalu
 • warunki i data wydania lokalu
 • na żądanie kupujących zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
 • zaświadczenie czy lokal nie jest objęty obszarem rewitalizacji, a jeśli tak, to czy w uchwale Rady Gminy o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zostało ustanowione prawo pierwokupu a nadto czy nie została podjęta przez Radę Gminy uchwała w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji strefy rewitalizacji wydane przez Urząd Miasta lub Gminy (w przypadku sprzedaży lokalu)

SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej , jeżeli została ona założona
 • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania)
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży)
 • warunki i data wydania lokalu
 • na żądanie kupujących zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
 • w przypadku, gdy w akcie notarialnym będzie wnioskowane założenie Księgi Wieczystej dla nabywcy aktualny wypis z rejestru gruntów wydany przez Wydział Geodezji

TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)
 • w przypadku testamentu z zapisem windykacyjnym, dokumenty dotyczące przedmiotu zapisu

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania)
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania)
 • opis nieruchomości, najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony
 • odpisy skrócone z akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub odpisy skrócone aktów małżeństwa (kobiety zamężne)
 • nr PESEL zmarłego

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania)
 • w przypadku gdy małżonkowie są właścicielami nieruchomości, odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

Darowizna działki:

 • odpis zwykły z odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • dane osobowe stron: darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania)
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
 • warunki i data wydania działki
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy
 • wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczyste, ostateczna decyzja (wójta/burmistrza/prezydenta miasta) zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział działki
 • w przypadku braku Księgi Wieczystej tytuł własności zbywcy np. prawomocny akt własności ziemi, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzenie zasiedzenia wraz z zaświadczeniem Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od zasiedzenia

Sprzedaż działki:

 • odpis zwykły z odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku      spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego
 • dane osobowe stron: kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania)
 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży)
 • warunki i forma zapłaty ceny sprzedaży (jednorazowo, w ratach, przelewem, gotówką)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy
 • wypis z rejestru gruntów lub wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczyste, ostateczna decyzja (wójta/burmistrza/prezydenta miasta) zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział działki
 • zaświadczenie czy działka/ki są objęte obszarem rewitalizacji, a jeśli tak to czy w uchwale Rady Gminy o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zostało ustanowione prawo pierwokupu a nadto czy nie została podjęta przez Radę Gminy uchwała w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji specjalnej strefy rewitalizacji wydane przez Urząd Miasta lub Gminy
 • zaświadczenie Starostwa powiatowego, stwierdzające czy działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w 19 ust. 3 Ustawy o lasach

PRZYDATNE INFORMACJE:

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z urzędu skarbowego, odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia, zawsze jest wymagane. Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.